IZOLACJA DACHÓW PŁASKICH
DLA PRZEMYSŁU - izolacja dachów płaskich

Wiadomo iż warunkiem zdrowiej i dochodowej hodowli drobiu jest utrzymanie odpowiedniej ciepłoty oraz wilgotności powietrza. Zastosowanie należytych materiałów izolacyjnych takich jak pianka PUR w kurniku pomaga w utrzymaniu należytego mikroklimatu oraz środowiska chowu drobiu, jak również likwiduje czynniki narażające Nas na straty finansowe. Utrzymanie odpowiedniej wilgotności i temperatury wewnątrz kurnika, warunkuje zdrowie zwierząt a nakłady finansowe na energię potrzebną do wytworzenia odpowiedniego środowiska chowu, decydują o opłacalności całej hodowli.

Głównymi przyczynami pary wodnej w kurniku oprócz napływającej wilgotności powietrza z zewnątrz są odchody, oraz para wydalana przy oddychaniu zwierząt. Parowanie odbywa się kosztem ciepła wytwarzanego przez ptaki oraz energii cieplnej pochodzącej z systemu ogrzewania. Zaznaczyć trzeba, iż przewodnictwo cieplne wilgotnego powietrza jest kilkanaście razy większe niż suchego.

 

Zbytnia wilgotność powietrza w kurnikach przegrzanych lub przechłodzonych obniża odporność ptaków, które łatwo ulegają chorobom zarówno zakaźnym jak i pasożytniczym. Zbyt mała wilgotność powietrza, zwłaszcza przy podwyższonej temperaturze otoczenia, sprzyja do częstych zapaleń płuc, wysuszania błon śluzowych górnych dróg oddechowych i wtórnego zakażenia bakteriami chorobotwórczymi. Suche powietrze powoduje powstawanie dużej ilości pyłów, działających drażniąco na górne drogi oddechowe. Nieodpowiednia wilgotność powietrza przyczynia się powstawaniu choroby jaką jest mykoplazmoza oraz powoduje nadmierne parowanie organizmów. Utrzymanie odpowiedniej, jakości ściółki przy niesprzyjających warunkach wilgotnościowych, również nastręcza sporo trudności, dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniej izolacji do budowy obiektów inwentarskich.

 

Zastosowanie natryskowej izolacji z pianki PUR ułatwia konstruowanie szczelnych i energooszczędnych kurników.

Szczelność izolacji natryskowej, zapewnia pełną kontrolę warunków środowiskowych przy zastosowaniu należytego systemu wentylacji, bez ryzyka niekontrolowanego napływu i odpływu powietrza, powodującego niesprzyjających dla zwierząt skoków wilgotności oraz temperatury wewnątrz kurnika.

 

 

 

FILM przedstawiający ocieplanie pianką PUR
REALIZACJA CZYTAJ WIĘCEJ
KONTAKT

NIP: 681-191-17-44

 

Telefon dostępny od poniedziałku do soboty w godzinach od 07:00 - 19:00

+48 510 333 101

biuro@grupabiotop.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie treści - zabronione.

Biotop Studio 2016

Szczelność pianki PUR, eliminuje również ryzyko napływu z poddasza powietrza gorącego w lecie oraz zimnego w zimie, co może powodować do niekontrolowanych wahań wilgotności i temperatury powietrza.

Dzięki szczelności pianki poliuretanowej, poprawiamy ochronę zwierząt przed pasożytami, roztoczami chorobotwórczymi rozprzestrzeniane przez dzikie ptactwo, dostającymi się z zewnątrz do wewnątrz kurnika, zasiedlając włókniste izolacje.

Prawidłowo wykonana izolacja termiczna, niweluje ryzyko powstawania skropleń na elementach kurnika, co prowadzi do powstawania pleśni i grzybów naściennych oraz groźnych drobnoustrojów chorobotwórczych.

Odpowiedni mikroklimat, eliminuje ryzyko zawilgacania ściółki, co przekłada się na realne oszczędności produkcji.

Pianka poliuretanowa, jest odporna na chemiczne środki odkażająco-czyszczące oraz na działanie dwutlenku węgla (CO2), amoniaku (NH2), siarkowodoru (H2S) oraz innych gazów.

Możliwość mycia myjkami wysokociśnieniowymi, ułatwia prace oraz utrzymanie czystości i higieny.

Niezmienne parametry izolacyjne, niezależnie od panującego agresywnego środowiska otaczającego, stawia piankę PUR na pierwszym miejscu wśród izolacji termicznych kurników.

Możliwość kontrolowania stanu technicznego tego izolatora, powoduje, że mamy pewność jego efektywności

Odpowiednia temperatura oraz wilgotność powietrza, to istotne czynniki wpływające na wydajność i zdrowotność hodowli bydła. Przy niewłaściwych warunkach środowiskowych, szybko rozwijają się bakterie chorobotwórcze, grzyby, pleśnie, powodujące zakażanie mleka oraz wpływające na kondycję zwierząt. Odpowiednia wilgotność ściśle związana z wysokością temperatury, ma znaczący wpływ na dobrostan zwierząt. Dlatego zastosowanie odpowiednich materiałów izolacyjnych, takich jak pianka poliuretanowa w przypadku obory, pomaga w utrzymaniu odpowiedniego mikroklimatu, środowiska chowu zwierząt, jak również eliminuje wiele czynników narażających na choroby oraz straty finansowe.

Wysoka wilgotność obecna w przypadku hodowli zwierząt, spowodowana jej specyfiką, nastręcza wielu problemów. Największymi źródłami pary wodnej w przypadku obory są: koryta z wodą, oddychanie zwierząt, odchody. Powoduje to, utrzymywanie się wysokiej wilgotności w pomieszczeniach hodowlanych, sięgającej 85% mającej destrukcyjny wpływ na izolacje włókniste. Dlatego w takich warunkach, najefektywniejszym jest zastosowanie pianki poliuretanowej. Izolacja ta, wykazuje wysoką odporność na wilgoć i wodę oraz ciężkie warunki środowiskowe, panujące w obiektach inwentarskich.

Bydło wykazuje wyższą tolerancję na niskie temperatury otoczenia, co w okresie zimowym ułatwia utrzymać optymalne warunki termiczne w oborach. Jednak w lecie, górna granica temperatury powietrza dla bydła dorosłego to 20°C. Zastosowanie zamknięto komórkowej pianki poliuretanowej do izolacji dachów, eliminuje ryzyko zasysania z poddasza powietrza gorącego w lecie, eliminując ryzyko nadmiernego przegrzewania pomieszczeń, a w następstwie organizmów zwierząt, oraz zimnego w zimie powodującego nadmierne wychładzanie.

Prawidłowo wykonana izolacja termiczna eliminuje ryzyko powstawania skropleń na elementach obory, prowadzących do powstawania grzybów, pleśni oraz szkodliwych drobnoustrojów chorobotwórczych.

Zastosowanie natryskowej izolacji z pianki poliuretanowej, ułatwia konstruowanie szczelnych i ekonomicznych budynków inwentarskich.

Szczelność pianki, umożliwia pełną kontrolę warunków środowiskowych, bez ryzyka niekontrolowanego napływu i odpływu powietrza, powodującego niekorzystne dla zwierząt skoki wilgotności oraz temperatury.

Szczelność pianki, eliminuje również ryzyko zasysania z poddasza, powietrza gorącego w lecie oraz zimnego w zimie, co może prowadzić do niekontrolowanych wahań wilgotności i temperatury.

Pianka poliuretanowa, posiada odporność na chemiczne środki odkażająco czyszczące, oraz na działanie dwutlenku węgla (CO2), amoniaku (NH2), siarkowodoru (H2S), metanu (CH4) czy kwasów.

Możliwość mycia myjkami wysokociśnieniowymi, ułatwia prace oraz utrzymanie czystości i higieny. Niezmienność parametrów izolacyjnych niezależnie od panującego agresywnego środowiska otaczającego, stawia piankę na pierwszym miejscu wśród izolacji termicznych.

W przypadku użytkowanych budynków inwentarskich, niespełniających warunków i wymagań produkcji zwierzęcej, w których występują wady w postaci:

niedostatecznej lub wadliwej izolacji, powodującej wykroplenia na przegrodach zewnętrznych,

nieodpowiedniej szczelności obiektu, powodującej niewłaściwe funkcjonowanie wentylacji, prowadzą do zawilgocenia przegród obiektu, generując duże straty ciepła a w konsekwencji zwiększone zużycie kosztownej energii. W przypadku budynków zbudowanych z zastosowaniem płyty eternitowej, mogą pojawić się utrudnienia w sprzedaży produktów spowodowane obecnością azbestu. Natrysk pianki poliuretanowej skutecznie eliminuje problem pylenia do wewnątrz budynku. W przypadku obiektów inwentarskich posiadających izolację, wykonaną z materiałów tradycyjnych, bardzo często po wykonaniu natrysku z pianki poliuretanowej, dzięki odcięciu od wilgotnego środowiska wnętrza budynku, dochodzi do osuszenia oraz częściowego odzyskania właściwości termicznych istniejącej izolacji. Natryskowa pianka poliuretanowa to tworzywo bezpieczne. Spieniony poliuretan to związek obojętny fizjologicznie. Stosowane przez naszą firmę surowce, posiadają aprobatę techniczną ITB oraz atest higieniczny.

Wydajność hodowli trzody chlewni uzależniona jest w dużej mierze od warunków panujących w budynku m.in. temperatura, wilgotność powietrza oraz jego cyrkulacja. Złe warunki środowiskowe przyczyniają się do rozwoju grzybów, pleśni, bakterii chorobotwórczych co ma niekorzystny wpływ na kondycję trzody. Zapewnienie odpowiedniej wilgotności, a z niej wynikającej odpowiedniej temperatury oraz wymiana powietrza ma szczególny wpływ na dobrostan zwierząt. Pianka poliuretanowa jako materiał izolacyjny przyczynia się do utrzymania odpowiedniego mikroklimatu w chlewni. Przyczynia się również do eliminacji czynników narażających trzodę na choroby, które są przyczyną strat finansowych.

Wysoka wilgotność występująca w hodowli trzody ze względu na jej specyfikę jest przyczyną wielu problemów. W przypadku chlewni największymi źródłami pary wodnej są: poidła i funkcje życiowe trzody tj. oddychanie, parowanie ciała, odchody. Czynniki te powodują utrzymanie ekstremalnie wysokiej wilgotności w pomieszczeniach hodowlanych sięgającej 85%, co ma niszczycielski wpływ na izolacje włókniste. W tego typu warunkach izolacja pianą PUR jest najlepszym rozwiązaniem. Piana charakteryzuje się wysoką odpornością na wodę i wilgoć oraz agresywne środowisko panujące w obiektach inwentarskich.

Wysoka wilgotność, a z nią związana wysoka temperatura niekorzystnie wpływa na zwierzęta, doprowadzając do ich przegrzania. Natomiast wysoka wilgotność i niska temperatura może powodować wychłodzenie organizmu zwierząt. Przegrzanie, czy wychłodzenie trzody ma istotny wpływ na kondycję stada i wydajność produkcji.

Izolacja wykonana natryskiem piany poliuretanowej wyklucza zjawisko skraplania na elementach chlewni. Skropliny są przyczyną powstawania pleśni, grzybów oraz drobnoustrojów chorobotwórczych. Grzyby i pleśnie eksplorują ściany, sufity, elementy drewniane powodując ich uszkodzenia. Przyczyniają się także do wydzielania szkodliwych dla zwierząt substancji chemicznych, które mają niekorzystny wpływ na ich organizmy.

Obecność szkodliwych gazów typu amoniak, siarkowodór, metan czy dwutlenek węgla, implikuje wentylowanie pomieszczeń hodowlanych. Wentylowanie wiąże się z wychładzaniem pomieszczeń, a izolacja pianą PUR pozwala na obniżenie kosztów powtórnego wytworzenia ciepła oraz usprawnia działanie systemu wentylacji, niwelując ryzyko przedmuchów przez izolację.

Wysoka temperatura panująca w budynku chlewni ma negatywny wpływ na odporność trzody, ponieważ powoduje przegrzewanie organizmów w szczególności tuczników, co ułatwia rozwój chorób. Zastosowania technologi natrysku piany zamknięto-komorowej, w której nie występuje zjawisko konwekcji, wyklucza nagrzewanie pomieszczenia z poddasza latem, oraz wychładzania zimą.

Pianka poliuretanowa jest obojętna chemicznie. Jest całkowicie odporna na środki odkażająco-czyszczące oraz na działanie dwutlenku węgla, amoniaku, siarkowodoru, metanu, czy innych kwasów i zasad.

Łatwe utrzymanie czystości i higieny obiektu poprzez możliwość mycia myjkami wysokociśnieniowymi

W przechowalniach niespełniających warunków środowiskowych z wadliwą izolacją, która powoduje wykroplenia na przegrodach zewnętrznych lub braku jej szczelności, która powoduje niewłaściwe funkcjonowanie wentylacji co prowadzi do problemów z kontrolą temperatury, wilgotności i właściwej atmosfery przechowywania najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie izolacji metodą natrysku pianki poliuretanowej zamknięto-komorowej, która eliminuje powyższe problemy.